Versterkt Streekbeleid

Via de ESF-call Versterkt streekbeleid is RESOC Westhoek 3 jaar erkend als ‘Samenwerkingsverband streekbeleid regio Westhoek’. ERSV West-Vlaanderen is promotor die handelt in opdracht van 17 lokale besturen, provincie en POM West-Vlaanderen, de sociale partners en VDAB West-Vlaanderen. De erkenning als samenwerkingsverband wordt ondersteund door WVI, Vives en Howest.

Het project is onderverdeeld in 5 luiken.

1. De ontwikkeling van een stedelijke motor ten behoeve van de ganse regio

Binnen de context van het Westhoekoverleg wordt de samenwerking tussen de vier kleinstedelijke gebieden Ieper, Poperinge, Veurne en Diksmuide ondersteund. Het proces omvat overleg en informatie-uitwisseling, analyse en projecten m.b.t. een selectie van thema’s.

Aanpak: Het stedenoverleg bepaalt de (beleids)domeinen en acties. Ter realisatie worden medewerkers van RESOC, de steden en OCMW’s ingezet. In de mate van het mogelijke worden andere gemeenten betrokken bij de realisaties.

We maken de koppeling tussen het concept van de stedelijke motor en de domeinen economie en tewerkstelling of de luiken 2 en 3 van het ESF-project – zie verder.

Acties: verkenning thema autonome voertuigen, overleg ruimtelijke planning, verkenning partnerschap VDAB – vier steden, analyse centrumfuncties (toekomstverkenning) en demografie, bevraging HR-diensten en HR-werktafels, streekevent Smart region, persmoment Vitale Westhoek.

2. De verkenning van het concept ‘West Hoek Business District’

Binnen dit luik wordt bekeken op welke wijze we ondernemerschap en ondernemerszin kunnen aanmoedigen binnen de regio. Daarbij wordt veel belang gehecht aan het imago van ondernemende regio.

Aanpak: Het ESF-project voorziet in een regionaal overleg tussen dienstverlenende instanties die zich richten tot bedrijven. Tijdens de duurtijd van het ESF-project werkt de POM West-Vlaanderen intens op de regio Westhoek binnen het provinciaal economisch beleidsplan ‘West Deal’. Na een verkennende fase werden binnen West Deal 22 projecten gedefinieerd die verder bouwen op genomen regionale beleidsopties (zoals de speerpuntsectoren, de stedelijke motor, regionale branding).

Acties: advies t.a.v. de Provincie West-Vlaanderen over ruimte om te ondernemen, Bizlocator, herdynamisering atelier lokale economie, deelname aan de uitvoering van het Westhoek Impulsplan (onderdeel van West deal) bijv. Westhoek Business Club

3. Naar een actiever en gebiedsdekkend tewerkstellingsbeleid

Deze opdracht bestaat uit het zoeken naar de juiste schaal, de passende werkvormen en het geschikt partnerschap inzake tewerkstellingsbeleid waarbij de koppeling gemaakt wordt met de stedelijke motor. Concreet worden realisaties beoogd op vlak van: sociale tewerkstelling, braingain, levenslang leren, werkplekleren en (inzicht in) de toepassing van de Vlaamse beleidsmaatregelen.

Aanpak: Het opzetten van een bovenlokaal tewerkstellingsbeleid is een noodzaak voor deze regio. Dit blijkt echter tot op vandaag een minder evidente opdracht gegeven het niet voorhanden zijn van een netwerk en het beperkt instrumentarium van de gemeenten. Daarbij komt dat onze hoofdpartner in dit verhaal, zijnde VDAB, zelf in een transformatiefase zat. Als eerste structurele stap werden gesprekken tussen de vier steden en VDAB gefaciliteerd om lokaal maatwerk te kunnen leveren. Er worden acties per stad (en omliggend gebied) bepaald. Voor Stad Poperinge wordt dit bijv. een HBO5 Opleiding verpleegkunde, rekruteren vanuit Frankrijk, een project i.s.m. het sectorfonds Bouw (Kies-Handig). Daarnaast ondersteunt en faciliteert RESOC kleinschalige acties binnen dit domein.

Acties: Analyses van de arbeidsmarkt op regionaal en stedelijk niveau, concrete projecten die gericht zijn op specifieke doelgroepen zoals #Jobroad, verschillende jobbeurzen, de West4Work roadshow (o.m. over werkplekleren) en het West4Work arbeidsmarktvademecum, de Graduation Events, de expo Vamos Vacaturos in combinatie met het thema integratiebeleid, een bachelorproef over employer branding, een netwerkevenement voor scholen en bedrijven over duaal leren,… Samenwerking met Westhoekoverleg voor doorstroom sociale economie – reguliere economie, opvolging Vlaams beleid (wijk-werken, TWE, volwasseneneducatie, …).

4. De uitbouw van de Streekwerking Kust

De Streekwerking werkt kustbreed. De werking wordt afgestemd op bestaande fora zoals het Westkustoverleg. Een geïntegreerde streekvisie voor de Kust wordt ontwikkeld, gerealiseerd en geëvalueerd.

Aanpak: Het Streekoverleg Kust stuurt de Streekwerking aan die focust op vier thema's: toerisme en tewerkstelling; taal & integratie; vergrijzing en verjonging; onderwijs en werkplekleren. De wisselwerking met de resp. RESOC’s Noord-West-Vlaanderen en Westhoek wordt georganiseerd op niveau van de teamleden.

Acties: Werkplekleren in de voedingssector, sociale economie en de waterhydranten, Cappuccino Westhoek, Passe-Vite Blankenberge, infosessies Horeca, projectoproep trekkingsrechten, samenwerking met sectorfondsen, opvolging Taskforce vluchtelingen, project heftruck, Vreemde vragen, leeghaal/inboedelservice, We4Talent,…

5. Ontwikkeling en coördinatie van het samenwerkingsverband

Het doel hier is om de werking van RESOC Westhoek te verbeteren. Dit behelst een traject naar RESOC 3.0 binnen het Streeknetwerk Westhoek. Daartoe ondersteunen we de bestuursorganen Dagelijks bestuur en Algemene vergadering, werken we samen met de hogescholen en versterken we het communicatiebeleid. De afstemming met de partners binnen het Streeknetwerk gebeurt binnen het Afstemmingsteam.

Aanpak: De werking van het RESOC wordt gevat en opgevolgd d.m.v. een jaarprogramma en tweemaandelijkse voortgangsrapportering.

Het optimaliseren van de werking van RESOC Westhoek gebeurt stapsgewijs en behoort tot het veld van organisatieontwikkeling. Dit gebeurt in samenspraak met de stakeholders/leden : swot analyse, missie, kernwaarden, visie en daarna strategie om missie en visie mogelijk te maken in de praktijk. De samenwerking met Howest en Vives bevindt zich eerder op het operationeel niveau dan op dit strategische niveau. Het communicatiebeleid blijkt wel een sterk instrument. We zetten website en sociale media in om te berichten over de werking van de organisatie en de regio.

Wijziging in de aanpak: het actualiseren van de streekvisie (‘het Streekpact’) blijkt een meer relevante opdracht te zijn i.k.v. het ESF-project dan het aangekondigde optimalisatietraject van het Streeknetwerk.

Realisaties zijn: bijsturingen in aanpak van en thema’s voor de Plenaire vergaderingen, SWOT en aanzet missie voor RESOC 3.0, een actief ingezet communicatie-instrumentarium (www.resoc-westhoek.be, facebookpagina met op heden een 500-tal volgers, LinkedINpagina, streeknieuwsbrief van het streeknetwerk).

© Resoc-Westhoek.be is een website van Erkend Regionaal Samenwerkingsverband West-Vlaanderen VZW,
Koning Leopold III-laan 41 8200 Brugge, Ondernemingsnummer BE 0869.753.369.
051 51 94 30 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met de steun van ELFPO

Meer informatie over Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen vind je op vlaanderen.be/pdpo

Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD